ഉക്ഷി ജുഒയൊഉ തുന്നൽ ഗുഡ്സ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് സ്വതന്ത്ര ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതി ബൗദ്ധിക ഒരു നിർമ്മാണ എന്റർപ്രൈസ് ആണ്. ഏറെ സ്ഥാപിതമായതു മുതൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും "ഹൈ ധാർമികത, ഹൈ എഫിഷ്യൻസി, ഹൈ ക്വാളിറ്റി" എന്ന മാനേജ്മെന്റ് ആശയം ന് നിർബന്ധം ചെയ്തു നമ്മുടെ വിൽപ്പന തോത് തുടർച്ചയായി വർദ്ധിപ്പിക്കും ചെയ്തിട്ടുള്ള.

 

കൂടുതല് വായിക്കുക